ביצוע מבדק בטיחות בבית ספר - מהרו והזמינו עכשיו

16/11/2017

ניהול הבטיחות במוסדות החינוך הוא הדאגה הראשונה של משרד החינוך, הנהלות מוסדות החינוך, צוות העובדים וההורים עצמם.

כדי לוודא שהבטיחות בבתי הספר מבטיחהאת הילדים ואת העובדים מפני תאונות וליקויי בטיחות שונים, יש לנהל גם את תחום הבטיחותעצמו, מבדקים שמוודאים שכל הליקויים מתוקנים כדי שלא יקרו תאונות והילדים יוכלוללמוד ולחשק במתחם בית הספר ללא דאגות ותאונות. תחום הבטיחות ומבדקי הבטיחותמתחלקים לכמה קטגוריות שבהן עלולים להיות ליקויים שונים שיש להבטיח את תיקונם, כלתחום והסכנות האופייניות לו. 

תכנית לניהול הבטיחות בבית הספר

ביצוע מבדק בטיחות בבית ספר עם תכנית רשמית לניהול בטיחות בבית הספרכוללים כמה חלקים:

·        קביעת נוהלי בטיחות ליישום בהפסקותובזמן השיעורים.

·        התנהלות הצוות ותלמידים בזמן אירועבטיחותי.

·        הפקה ויישום לקחים לאחר למידת הכשליםשגרמו לאירוע בטיחותי.

·        הסברה ודרכה של העובדים והתלמידיםבאופן שוטף כדי למנוע תאונות.

·        פרק מיוחד לניהול בטיחות באירועים מיוחדים שבהם מספר גדול של אנשים.


חשיבות המבדקים הבטיחותיים

מכיוון שיש קשר הדוק בין החינוךלבטיחות לבין הבטיחות עצמה, ביצוע מבדק בטיחות בבית ספר עובר על כל תחום רלוונטי בבית הספרכדי לכסות את כל הכשלים והליקויים. הליקויים מתועדים הן בכתב והן בתמונות ואם אפשרגם בסרטונים, ומוגשים כדו"ח להנהלה ולגופים כמו משרד החינוך והרשות המקומית.זאת משום שחלק מהליקויים נמצאים באחריות הרשות המקומית וחלק באחריות משרד החינוךאו משרדים אחרים כמו משרד הבריאות. המבדקים עצמם נעשים על ידי אנשי מקצוע מוסמכיםשעברו הכשרה והוסמכו לכך רשמית על ידי משרד התמ"ת. ממוני הבטיחות מבצעיםמבדקים אלה לאורך זמן בכל שעות היום שבהן נמצאים אנשים בתחום בית הספר, ודרךהתצפיות והבדיקות שלהם מאתרים את הליקויים לתיקון.

 

יישום ומעקב תוצאות המבדקיםוהדו"חות

מי שאחראי ליישום התיקונים הוא מנהליבתי הספר והמפקחים של משרד החינוך. כמו כן, מוטלת אחריות מיוחדת על המורים לקבל אתההדרכה המתאימה בתחום הבטיחות וליישם את הנהלים והכללים גם בזמן השיעוריםוההפסקות.

 

היכן עורכים מבדקי בטיחות בבית הספר?

·        המבנה עצמו  - יציבות, בנייה, ליקויי בנייה ותשתיות פיזיותלא תקינות שעלולות לגרום לתאונות.

·        בטיחות אש – בטיחות אש היא מהחשובותביורת שיש והיא מחייבת מתן אישורים מתאימים מנציבות כיבוי והצלה עוד בזמן הבנייה.לאחר מכן יש לוודא שכל המטפים ומתקני ההתרעה והכיבוי החוקיים שחייבים להיות שםפועלים. כמו כן, י שלוודא שיציאות וכניסות אינן חסומות והן נגישות תמיד למקרה שלפריצת שריפה ובהלה המונית שגורמת לדהירה לעבר הדלתות, לדוגמה.

·        בטיחות בטיולים ובפעילויות פנאי ותרבות– חלקן נעשות בשטח בית הספר וחלקן במקומות אחרים וגם שם יש לוודא שכל תקנותהבטיחות מיושמות בכל גיל של הילדים.

·        בטיחות בפעילויות ספורט ומדע – שיעוריספורט ומדע הם בדרך כלל נקודת התורפה של בתי הספר. יש לוודא בטיחות של מתקנים,איתנות שלהם, נוהל טיפול בחומרים מסוכנים ובעבודה עם מתקנים שעלולים לגרום לתאונותולפגיעות פיזיות.

בטיחות חצר – בורות פתוחים, גדרות לא תקינות, עמודיםבולטים ומכשולים שונים הם חלק מהליקויים אשר ביצוע מבדק בטיחות בביתשמבדקי בטיחות מחויבים להתריע עליהםלתיקון.


פרטים נוספים על מבדקי בטיחותי